AI智能视频系统方案提供商-首选瀚晖威视

一体化机芯,高清网络模组,星光级模组,微光全彩模组,高清网络NVR,高清网络监控,高清网络摄像头,无线监控套装,深圳市瀚晖威视科技有限公司官网

资料下载

如不能下载,请先登录百度网盘!
       一.设备固件下载
       1.IPC固件        点击下载
       2.NVR固件      点击下载
       3.WIFI套装      点击下载

二.配套软件下载
       a.SDK              点击下载
       b.客服端软件   点击下载
       c.手机软件       点击下载
       d.搜索工具       点击下载
       e.网页控件       点击下载
       三.产品数据手册
     
 a.中文数据手册  点击下载   
       b.英文数据手册  点击下载
       四.接口定义      点击下载
       五.使用说明      点击下载